V januári 1992 poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním rozhodli, že rozostavaná budova školy na sídlisku Juh bude dobudovaná pre účely zriadenia cirkevnej základnej školy. Škola bola slávnostne posvätená p. kanonikom Dorušákom 31. 8. 1992. Jej prvým riaditeľom sa stal PaedDr. Peter Jamrich, ktorý ju viedol dlhé obdobie až do roku 2018, kedy sa riaditeľom stal Mgr. Peter Gajdoš. Pozoruhodné pred otvorením bolo zanietenie, nadšenie a odhodlanie budúcich pedagogických aj prevádzkových zamestnancov a rodičov, ktorí počas prázdnin pred otvorením školy neľutovali svoj voľný čas a podieľali sa na skultúrnení interiéru i exteriéru školy a na plnení úloh spojených s jej otvorením a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu. V prvom školskom roku 1992/93 boli odovzdané do užívania priestory tried, kabinetov, špeciálnych učební a školská jedáleň. Telocvične boli dobudované dva roky po otvorení. Centrom školy a srdcom duchovného života je kaplnka, ktorá je zasvätená Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.        Ako škola ponúkame príjemné, zdravé a bezpečné prostredie, vzdelávanie v cudzom jazyku už od 1. ročníka, v čase mimo vyučovania prácu v niektorom z 20 krúžkov, možnosť pobytu v školskom klube detí a stravovanie v školskej jedálni, prácu na počítači s internetom pre žiakov v dvoch špeciálnych učebniach výpočtovej techniky, máme špeciálne učebne pre výučbu biológie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, laboratórium pre výuku fyziky a chémie, 2 telocvične a vonkajšie športoviská. Takisto je tu možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu sv. Lukáša vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore. Táto ZUŠ sídli priamo v budove našej školy. Pre žiakov prvého stupňa ponúkame pobyt v škole v prírode, základný a zdokonaľovací plavecký výcvik a pre žiakov druhého stupňa lyžiarsky a tanečný kurz. So žiakmi tiež rozvíjame čitateľskú a finančnú gramotnosť. V celoslovenských testovaniach žiakov 5. a 9.ročníka majú žiaci dlhodobo vynikajúce výsledky zo všetkých škôl v okrese Topoľčany. V hodnotení základných škôl, ktoré pravidelne zverejňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, sa škola umiestnila za ostatné hodnotiace obdobie na 1.mieste spomedzi základných škôl okresu Topoľčany a na 17.mieste spomedzi všetkých základných škôl Nitrianskeho kraja.

        Možno povedať, že už od prvého roku cez 30 rokov existencie si škola svojimi výsledkami vybudovala svoje postavenie nielen na najväčšom topoľčianskom sídlisku, ale i v meste a jeho okolí. Práve tu je príležitosť poďakovať sa za stovky rodičov, ktorí prejavili záujem o našu školu a s dôverou nám zverili to najcennejšie - svoje deti. Vďaka patrí i všetkým, ktorí sa s láskou starali o duchovné vedenie školy, sprostredkovali nám Božie Slovo a sviatosti, a tak prispeli k vytváraniu spoločenstva lásky v škole. Podrobnejšie informácie o škole si môžete vypočuť na rádiu LUMEN v stredu 23.3.2022 o 16,30 hod. alebo už teraz v archíve rádia v relácii LUPA zo dňa 16.3.2022:


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup