SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

CARITAS IN VERITATE - LÁSKA V PRAVDE

V utorok 7. júla, predstavia vo Vatikáne tretiu encykliku pápeža Benedikta XVI. Oznámila to Tlačová kancelária Svätého stolca. . Encyklika má názov „Caritas in veritate“ – Láska v pravde.

V pondelok na sviatok sv. Petra a sv. Pavla pápež Benedikt XVI. novú encykliku slávnostne podpísal, zveril ju zvláštnej modlitbe veriacich a povedal:

„Obnovujúc sociálne témy obsiahnuté v Populorum progressio z pera Božieho služobníka Pavla VI. v roku 1967, tento dokument – ktorý nesie práve dnešný dátum, 29. jún –  sa snaží prehĺbiť niektoré aspekty celkového rozvoja našej doby vo svetle lásky v pravde. Zverujem do vašich modlitieb tento užitočný prínos, ktorý Cirkev ponúka spoločnosti v jej úsilí o udržateľný rozvoj, pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a skutočných potrieb všetkých.

Tretia encyklika pápeža Benedikta mala byť hotová už v máji minulého roku – no vypuknutie krízy hospodárstva a medzinárodných finančných trhov si vyžiadalo jej aktualizáciu. Od apríla mal pápež sám prevziať konečnú redakciu encykliky po tom, čo sa na jej prepracovaní podieľali početní odborníci a členovia Rímskej kúrie. Teraz je encyklika na svete. Rím chce už veľmi skoro pred celým svetom „prehĺbiť niektoré aspekty celkového rozvoja našej doby“, ako to povedal Benedikt XVI. po modlitbe Anjel Pána. „Vašim modlitbám zverujem tento najnovší príspevok, ktorý Cirkev ponúka spoločnosti v jej úsilí o udržateľný rozvoj, pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a skutočných potrieb všetkých,“ dodal Svätý Otec.    

 


 

Jeden zo žurnalistov,  ktorého občas považujú za možného nástupcu hovorcu Vatikánu pátra Federica Lombardiho SJ, vatikanista Gian Guido Vecchi z vplyvného denníka „Corriere della sera", uverejňuje svoju správu hneď s kľúčovou vetou encykliky: „Bez pravdy, bez dôvery v pravdu a bez lásky v pravde niet sociálneho vedomia a niet sociálnej zodpovednosti a sociálne konanie prepadá svojvôli súkromných záujmov a logike moci – s rozkladnými účinkami na verejné blaho a to ešte viac v spoločnosti, ktorá je na ceste globalizácie a prežíva ťažké chvíle, ako sú tie súčasné. „Encyklika,“ píše autor, „potvrdzuje potrebu novej a hlbšej úvahy o zmysle hospodárstva a jeho cieľov, ako aj zásadnej a trpezlivej revízie modelu rozvoja.“


 

 


 

„Globalizácia,“ uvádza sa v encyklike, „pritom nie je nijaké zlo. Ale ani sa neriadi  sama od seba. Ak by boli „nové pravidlá“ globalizácie, je to dokonca šanca. Encyklika preto žiada – v nadväznosti na dokument „Pacem in terris“ pápeža Jána XXIII. – „skutočnú autoritu svetovej politiky“ – nie nejaký superštát, ani jednoducho Spojené národy, ale globálnu autoritu, ktorá musí byť vedená právom, ktorá sa  primeraným spôsobom pridržiava princípov subsidiarity a solidarity a je zameraná na uskutočňovanie verejného blaha a pri napomáhaní autentického a rozsiahleho rozvoja človeka sa zasadzuje za hodnoty lásky a pravdy.


 

 


 

Dnešnú hospodársku krízu, podľa encykliky, zapríčinil etický deficit v ekonomických štruktúrach. Hospodársky systém zasiahla čistá žiadostivosť, on však potrebuje etiku, inak zničí človeka. Etický kódex, ktorý „Caritas in veritate“ požaduje, sa musí zakladať na pravde viery ako aj rozumu, aby bol pre všetkých priehľadný. Encyklika tu argumentuje na základe prirodzeného práva a intenzívne sa točí okolo pojmu pravdy. Iba ak ľudská inteligencia prenikne k prirodzenej a nadprirodzenej pravde lásky, iba tak bude možná spravodlivosť a iba tak bude možné verejné blaho. Aj keď encyklika hovorí o etických štruktúrach svetového hospodárstva, kladie ťažisko na osobnú zodpovednosť jednotlivca. Pravý rozvoj je nemožný bez čestných ľudí, bez manažérov a politikov, ktorí sa vo svojom svedomí cítia prísne zaviazaní spoločnému blahu.


 

 


 

Silný dôraz kladie „Caritas in veritate“ na boj proti hladu a na ochranu života, ako aj na ochranu životného prostredia. Benedikt XVI. pritom cituje encykliku „Populorum progressio“ Pavla VI. z roku 1967, ktorá pranieruje nerovnosť medzi bohatými a chudobnými krajinami, ako aj „Humanae vitae“ z roku 1968. Otvorenosť životu stojí v centre pravého rozvoja. Ak by sme stratili osobnú a spoločenskú citlivosť pre zachovanie nového života, vyschli by aj iné formy hospodárskeho a demografického rastu. Okrem toho hospodársky a demografický rast sú navzájom prepojené.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.