Priebeh prác na organe 8. augusta 2019 - Hrací stôl
Pán organár nám posiela zopár fotiek hracieho stola na porovnanie.
09.8.2019
Priebeh prác na organe 25. 7. 2019 Potlaha + hrací stôl
Bola vymenená storočná podlaha k organu.
26.7.2019
Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa ...
20.7.2019

ROK SPOLOČENSTVA 2012 Žijeme  v dobe veľkých zmien, v  neustálom zhone a strese.  Slovo kríza sa skloňuje v každom páde. Aj nad začínajúcim sa rokom visí veľa otáznikov, ktoré čakajú na odpovede.  Mnohí tvrdia, že nič dobré nás nečaká. Tento rok je označovaný ako katastrofický z hľadiska ekonomiky, ale aj existencia ľudstva, zeme… 

Pán Boh vie, čo všetko prinesú dni tohto roka pre celý svet, pre cirkev, pre našu farnosť, naše rodiny a osobitne každého z nás. Práve v takýchto situáciach človek neprežije sám, potrebuje druhého človeka. Potrebujeme sa spojiť, podať si ruky, aby sme mohli žiť v Božej láske a ukazovať smer aj iným… Aj preto tento rok 2012 v našej farnosti bol vyhlásený ako ROK SPOLOČENSTVA. Chceme spoločne hlbšie prežívať svoju vieru a vzájomne si pomáhať na ceste svätosti každodenného kresťanského života. Nech nám všetkým Pán dá milosť otvorenia sa pre lásku.

Logo - rok spoločenstva 2012 vo formáte *.ai

Modlitby chvály

"Aby naša farnosť bola miestom Tvojej oslavy a chvály." - Tak prosíme v litániach za našu farnosť. Ovocím Roku spoločenstva je iniciatíva Modlitieb chvál, ktoré budú bývať každý posledný piatokv mesiaci po večernej sv. omši. Prvé chvály budú v piatok 30. novembra. Príďte aj vy chváliť Pána, aby mohol aj v našich životoch robiť veľké veci!

Ohne snúbencov

V Roku spoločenstva ponúkame možnosť snúbeneckým párom zúčastniť sa víkendoveho stretnutia s názvom Ohne snúbencov. Stretnutie organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Je zamerané na prehlbenie vzájomného poznania a komunikácie medzi snúbeneckým párom. Stretnutie sa uskutoční od 14. 9. večer do 16. 9. poobedia v budove cikrevnej zdravotníckej školy v Topoľčanoch. Poplatok za stravu je 25 eur za pár. Je možné prespať v priestoroch telocvične a tried na žinenkách. Pozývame všetkých mladých, ktorí sa chú lepšie spoznať na toto zaujímavé stretnutie. Prihlásiť sa je možné na farskom úrade v Topoľčanoch čím skôr.

DUCHOVNÁ OBNOVA

V prebiehajúcom Roku spoločenstva Vás pozývame pred našimi hodami na duchovnú obnovu s názvom BUDUJEME SPOLOČENSTVO. Program je uvedený v prílohe. Nájdite si čas aj Vy, na chvíľu sa zastavte a prežite jedno letné popoludnie v tichu, v modlitbe a v spoločenstve bratov a sestier.

Turíčna vigília

V Roku spoločdenstva sú Turíce zvlášť pre nás všetkých vo farnosti príležitosťou zakúsiť nové Turíce aj medzi nami. Pozývame všetkých členov spoločenstiev farnosti, ako i všetkých veriacich na turíčnu vigíliu, ktorá bude v sobotu večer o 20.00 hod vo farskom kostole. Bude to mimoriadna príležitosť otvoriť sa Duchu Svätému a prosiť o jeho dary a ovocie v našich životoch. Kto sa chce aktívne zapojiť čítaním, spevom, alebo inou formou je pozvaný na nácvik v utorok 22. 5. po večernej sv. omši. Modlime sa o plnšie prijatie Ducha Svätého do našich životov a spoločenstva.

Manželské rekolekcie

V prebiehajúcom Roku spoločenstva v našej farnosti ponúkame manželom Originálne manželské rekolekcie, ktoré sú príležitosťou počas jedného víkendu stráviť čas vo vzájomnom dialógu o svojom vzťahu a o svojej rodine. V prílohe si môžete prečítať bližšie informácie. Využite aj Vy túto mimoriadnu ponuku preprehlbenie a upevnenie Vášho manželského života. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca apríla. Využite túto šancu a pozvite aj svojich známych. Budeme sa usilovať zabezpečiť aj dozor pre malé deti počas trvania rekolekcií.

Objavovanie sa úspešne začalo

V sobotu podvečer sa uskutočnilo na farskom úrade prvé stretnutie prihlásených na seminár OBJAV KRISTA. Prihlásilo sa 22 ľudí, ktorí majú túžbu vstúpiť do dobrodružstva hlbšieho vzťahu s Kristom. Stretnutie prebiehalo v atmosfére Božej prítomnosti a v priateľskom duchu. Podujatie je súčasťou prebiehajúceho Roku spoločenstva v našej farnosti.

Modlitby za farnosť

Rok spoločenstva v našej farnosti je aj výzvou viacej sa modliť a prosiť o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre našu farskú rodinu. Pozývame Vás k modlitbám na tento úmysel. Spojme sa v jednote Ducha a vytvárajme zväzky pokoja v našej farnosti.

UROBME Z FARNOSTI DOM A ŠKOLU SPOLOČENSTVA

V nedeľu Krstu Pána - 8. I. 2012 bol v našej farnosti vyhlásený ROK SPOLOČENSTVA. V túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach čítal farársky list, ktorý vysvetľuje zámery tejto iniciatívy. Prečítajte si aj Vy tento list a zapojte sa do aktivít Roku spoločenstva, ktoré budeme zverejňovať aj prostredníctvom našej farskej stránky.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Môžeme si byť istí, že napriek nezodpovedaným otázkam Ján Krstiteľ zomrel vo viere hrdinskou smrťou. Dôveroval, že smrť nemá uňho posledné slovo. Veril, aj keď nevidel. Pre svoju vieru je pre každého z nás žiarivým príkladom, keď bojujeme s vlastnými nezodpovedanými otázkami.