Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Zamyslenie z veľkopiatočnej kázne - BOZK LÁSKY (DA)

Britská skupina Coldplay vydala filmové spracovanie svojho živého koncertu, ktorý mala v brazílskej metropole Sao Paulo (8.11.2017). Vypredaný a desiatkami tisíc návštevníkmi nabitý futbalový štadión bol svedkom úžasnej atmosféry a vystúpenia tejto svetovo známej hudobnej skupiny. Laserová šou, ktorá sprevádzala koncert, len dotvárala a umocňovala veľkolepú atmosféru koncertu. Prispeli k tomu členovia skupiny, ktorí do koncertu vložili viaceré pozoruhodné prvky. Nebol to koncert len s čelným pódiom, na ktorom by kapela hrala a spievala. Z nej totiž do davu priaznivcov vychádzalo ešte úzke, ale dosť dlhé pódium. To spôsobilo, že čelný spevák mnohokrát vybehol po tomto pódiu až takpovediac do prostred stojace davu návštevníkov a tam spieval. Všetkých prítomných však dojal aj moment, keď uprostred koncertu zrazu členovia skupiny zložili svoje hudobné nástroje a uličkou sa vybrali medzi ľudí. Prišli až do rohu plochy štadióna, kde pre nich bolo pripravené maličké pódium a ich ďalšie hudobné nástroje. Svoje krátke vystúpenie uviedli slovami, že malá plocha tohto pódia má rozlohu miestnosti, kde skupina sa v r. 1996 prvýkrát zišla a začala hrať. Zrazu mnohí hostia, čo boli ďaleko od hlavného pódia, sa cítili ocenení, pretože v daných chvíľach skupina hrala sťaby na „dosah ich ruky“, úplne blízko pri nich. Ba takpovediac medzi nimi.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Modlitba pri Božom hrobe

Dobrotivý nebeský Otče,
kľačiac pred týmto svätým hrobom, obetujem na Tvoju česť a chválu Tvojho najmilšieho Syna, so všetkými jeho zásluhami. Túto svoju obetu spájam s tou láskou, s ktorou si ho poslal na svet, a s tou obetou, s ktorou sa on Tebe obetoval pri poslednej večeri a na kríži. Spájam ju s láskou, chválou a s úctou Bohorodičky i všetkých svätých a s plesaním môjho strážneho anjela.
Amen.

Zamyslenie k Veľkému piatku (DA)

Každý z nás vo svojom živote mal a možno i teraz má nejaký kríž. Niekto má problémy so svojim životným partnerom, iní majú starosti s deťmi, ďalší môže mať nepríjemnosti na pracovisku či so zamestnaním, a to už ani nehovoriac o našich vlastných osobných problémoch. Bez kríža akoby sa ani nedalo žiť na tomto svete. A vidíme to všetci spoločne, ako na nás všetkých doľahla príťaž pandémie vírusu, ktorý zmenil štýl nášho života, zvyklostí i obraz sveta.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Zamyslenie na Zelený štvrtok - ustanovenie Eucharistie - (PB)

Zvyčajne, keď človek v dospelosti opustí rodný kraj, s obľubou a nostalgiou sa vo svojich spomienkach vracia späť na miesto, kde vyrastal; do dediny, kde trávil svoje bezstarostné detské roky; kde sa hrával na ulici či na dvore, keď mal možno ešte všetkých príbuzných na žive... Ak ide o človeka, ktorý bol ako dieťa chudobný, no teraz sa stal bohatý či slávny, neraz neváha dokonca prejaviť túto lásku k danému miestu aj konkrétne. Dá tam vybudovať nemocnicu, sponzoruje školu, možno postaví domov dôchodcov – a to všetko celebrita urobí na vlastné náklady. Skrátka: investuje do rodného mesta, z čoho následne čerpajú aj samotní obyvatelia.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Dôležité oznamy

Číítajte v detaile článku:
- odvolané spovedanie
- odpustky v našom kostole a počas "URBI ET ORBI"
- otvorené naše kostoly a internetové prenosy
- kancelária farského úradu

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)


(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)

Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.
LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 - WORD DOKUMENT MNA PREVZATIE

Na prahu Veľkého týždňa sa pápež František prihovoril cez video

Vatikán 3. apríla (RV) Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Pápež sa na divákov obracia večerným pozdravom „Cari amici, buona sera!“ (Drahí priatelia, dobrý večer) a na závere im praje dobrú chuť k večeri, spolu s prosbou o vzájomnú modlitbu. Vyjadruje solidaritu trpiacim v Taliansku i na celom svete. Povzbudzuje ku „kreativite lásky“, napr. pomocou núdznym v okolí či potešením osamelých ľudí cez telefón či internet. Delí sa s posolstvom viery a nádeje prameniacej z tajomstiev Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť nezvyčajne.

Nádej nie je ilúziou, vysvetľuje Svätý Otec: „Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej. Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy.“

KPÚ Nitra - Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch 26. marca 2020

V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál. Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá. Pre starých Topoľčancov bolo známe, že túto sochu kanonik ThDr. Dorušák koncom 70-tych rokov 20.storočia zachraňoval odvezením zo smetiska a narýchlo ju umiestnil v areáli kostola, aby ďalej nedochádzalo k jej zneucteniu a bola zachránená ako pamäť histórie Topoľčian.

Biskupstvo Nitra zriadilo telefonické linky duchovnej pomoci a podpory

Nitra 1. apríla (TK KBS) V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou na Slovensku zriadilo Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory. Linky budú k dispozícii denne od 9:00 do 18:00 (0910 842 511 - 0910 842 512 - 0910 842 513).

Trojdnie modlitieb matiek prežívané v karanténe

Uplynulý víkend (27. – 29. marca) sa matky celého sveta spájali v modlitbách v rámci trojdnia modlitieb matiek. I my sme boli zvyknuté na spoločné stretnutie sa štyri krát do roka v kostole na trojdní MM po sv. omšiach, ale tentokrát bolo nutné zostať v našich domovoch-malých domácich cirkvách.

ZAMYSLENIE NAD MODLITBOU DŇA Z PIATEJ PȎSTNEJ NEDELE

„Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval.“ (Piata pôstna nedeľa)

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC