Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Renovácia sochy sv. Antona Paduánskeho

V máji 2018 ešte z iniciatívy vtedajšieho pána farára Mons. Mariána Dragúňa prišlo k rozhodnutiu kompletnej renovačnej obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Táto socha má svoje miesto pri bočnom vchode farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Od toho času socha bola demontovaná a odvezená do umeleckej dielne. Kvôli nezavinenej automobilovej nehode, ktorou bol účastníkom sochár-kamenár p. Minks, ktorý sochu renovuje, došlo k oddialeniu obnovy sochy.
V tomto roku 2020 sa pristúpilo k samotnej obnove. Renovácia sa však rozšírila o to, že sa odstránili pôvodné staré betónové schody, ktoré boli okolo podstavca, na ktorom socha stála. Nové schody majú byť z vápenca, aby sa po estetickej stránke zladil a zosúladil vzhľad schodov, podstavca a sochy sv. Antona. V tomto čase sa pristúpilo k odstráneniu starých schodov a k vybetónovaniu základne, na ktorej schody a socha bude stáť. V nastávajúcich týždňoch by malo prísť k inštalovaniu nových vápencových schodov, následne k osadeniu podstavca a sochy sv. Antona Paduánskeho.

Hodová slávnosť a bohoslužba 2020

Od začiatku 19. storočia, keď 15. augusta 1802 bol daný do používania náš farský kostol a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, je 15. august vždy významným dňom v dejinách farnosti i mesta Topoľčany. 15. augusta 1852 slávnostne bola inštalovaná v kostole socha Sedembolestnej Panny Márie. A 15.8.1854 ju ostrihomský arcibiskup a prímas kardinál Ján Scitovský slávnostne korunoval a kostol vyhlásil za mariánsku svätyňu. V okruhu 15. augusta sa tak na základe titulu nášho farského kostola konajú každoročne v meste hody. Síce v obmedzenej miere kvôli pandémii covid-19, ale predsa, sa hody v Topoľčanoch konali i tohto roku 2020. Nech sa páči, tu je zopár fotiek a krátke video z tohtoročnej hodovej slávnosti a bohoslužby (16.8.2020), ktoré zachytil p. Peter Faltys.

Mariánska SVÄTYŇA – Farský kostol Nanebovzatia Panny Marie v Topoľčanoch umožňuje získať PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch si 15. augusta pripomína deň svojho titulu, ako aj výročie posviacky chrámu. Pri všetkých svätých omšiach v tomto kostole 15. augusta preto bude prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice o možnosti získania plnomocných odpustkov pri návšteve tohto chrámu v určité dni v roku v tomto znení, čítajte v tomto článku ...

Katechéza o svätej spovedi.

V tejto katechéze je nám priblížené tajomstvo správneho spovedania. Na viacerých príkladoch sa tu poukazuje na niekoľko druhov "pokušení", ktorým človek neraz čelí predtým ako sa rozhoduje pristúpiť k spovedi. Zatajiť hriech, zovšeobecniť, pocit hanby, a čo si kňaz o mne pomyslí, veď aj tak som slabý, aj tak už zajtra budem na tom rovnako... Nedajme sa týmito vtieravými myšlienkami nikdy oklamať.

V týždni sme dokončili renovačnú obnovu Lucerny

Čiže prícestnej malej stavby na Krušovskej ulici v Topoľčanoch.
Ešte v júli sa upraví okolie a pribudnú tam dva erby.


Božie muky alebo nesprávne božia muka je drobný náboženský stavebný objekt v tvare kamenného alebo murovaného stĺpa alebo štvorbokého murovaného a omietnutého piliera s pätou, driekom, hlavicou, ktorý nesie (často na vrchole strieškou a krížom vybavenú) schránku, v ktorej je pašiový obraz, socha (súsošie) svätca alebo reliéf. Je to druh prícestnej kaplnky. Božie muky sú dielom ľudovej architektúry a budovali sa (na Slovensku v 15.-19. storočí) uprostred dediny, pri rázcestiach, pri výpadových cestách, pri kostoloch alebo na iných významných a legendárnych miestach na pamiatku šťastných či naopak tragických udalostí v živote dediny, pospolitosti alebo jednotlivcov (napr. uzdravenie z ťažkej choroby, morová epidémia, uctenie mŕtvych, uzmierenie sporov o majetok a pod.).

Božie muky na Krušovskej ulici v Topoľčanoch - je menší sakrálny objekt, druh prícestnej kaplnky, neskoro baroková, koniec 18. stor., murovaná s výklenkami, zakončená stanovou strieškou, vo vrchole kríž. Čo je zaujímavé, nachádza sa na najvyššom mieste pôvodného mesta a keďže v nej bolo v minulosti umiestnené svetlo (pozostatky v stĺpe) s najväčšou pravdepodobnosťou slúžila ako svetelná božia muka - LUCERNA, resp. svetelný stĺp (maják). Stavba nie je národná kultúrna pamiatka, preto ani v archívnych materiáloch nemáme o nej bližšie údaje.

Umysly sv. omši na júl a august 2020 - Topoľčany

Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a august 2020. Sú zverejnené vo výveske a na webovej stránke farnosti Úmysly-júl-a-august-2020.doc. Prosíme zadávateľov o ich kontrolu. Ak by niekomu daný dátum nevyhovoval, môže si ho prísť v sakristii prehlásiť. Prosíme, aby zadávatelia úmyslu prišli pred sv. omšou do sakristie potvrdiť, že úmysel môžeme slúžiť. Nové úmysly budeme zapisovať, až keď odslúžime tieto (pravdepodný zápis bude v auguste a slúženie od septembra 2020).

Obnova Lucerny na Krušovskej ulici v Topoľčanoch

Mnohí z nás chodíme či už autom, na bicykli alebo pešo po Krušovskej ulici v Topoľčanoch smerom na "hrad" k železničnému priecestiu. A za benzínovou stanicou sa na vyvýšenom malom kopčeku nachádza stavba, ktorá trochu pripomína nejakú malú kaplnku. Viedlo za ostatný čas k takémuto pohľadu aj obraz, ktorý tam niekto kedysi dal. A na ňom bolo znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Málokto však vie, že táto stavba slúžila ako LUCERNA. Čiže akýsi v noci svietiaci "maják", ktorý zo širokého okolitého chotára určoval vstup do mesta Topoľčian. Mal takto už zďaleka prichádzajúcich navigovať, kde sa nachádza mestská brána, a kde z tejto svetovej strany sa do mesta vstupuje. Napriek tomu, že veľa ľudí prechádza povedľa tejto nehnuteľnosti, samotná stavba nepatrí nikomu. Nie je zapísaná na žiadnom liste vlastníctva, a tým nemá ani svojho majiteľa. Iba prícestný pozemok, na ktorom stojí nehnuteľnosť prešiel pred časom do vlastníctva Slovenskej správy ciest v Bratislave. Vzhľadom na to, že je to veľmi preferovaný úsek cesty, kadiaľ sa či už vstupuje alebo vychádza z centra mesta Topoľčian smerom na Krušovce, uľútostilo sa nám tejto nehnuteľnosti. A tak naša Farnosť Topoľčany na svoje vlastné útraty sa podujala túto stavbu Lucerny obnoviť. Vyžiadali sme si písomný súhlas s týmito renovačnými prácami do majiteľa pozemku, čiže od Slovenskej správy ciest v Bratislave. A v tomto mesiaci jún 2020 realizujeme obnovu stavby. V súčinnosti s mestom Topoľčany a jeho súhlasom, je v úmysle z oboch strán hlavnej cesty do výčnelkov v strednej časti stavby umiestniť z každej strany erb mesta. A z prednej časti umiestniť nejaký atribút mesta (napr. pracujúcu ruku nesúcu žoch - vrece). A do hornej časti vložiť ozdobnú historickú lucerničku (lampášik), ktorý by symbolizoval účel, pre ktorý bola nehnuteľnosť postavená na vyvýšenom malom kopci.
Danú obnovu Lucerny na Krušovskej ulici v Topoľčanoch vnímame ako príspevok Farnosti Topoľčany mestu a všetkým jej obyvateľom i návštevníkom. Boli by sme radi, keby obnovená stavba Lucerny pôsobila ako "vstupný mestský maják", ktorý víta či sa lúči s každým okoloidúcim. Dúfame, že sa nám to podarí v dohľadnej dobe zrealizovať a to predovšetkým k spokojnosti mnohých ľudí. Nech nám v tom dobrotivý Pán Boh pomáha! (DA)

Pastierky list nitrianského diezézneho biskupa Mons. Vilama Judáka

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v pastierskom liste apeloval na slávenie nedele. "Potrebujeme deň, ktorý dá práci a oddychu zmysel, ktorý sprítomní význam stvorenia a vykúpenia, ktorý zvýrazní hodnotu slobody a služby blížnym. To všetko je nedeľa. Teda oveľa viac než len strohý príkaz – hoci Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí: „Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu“ (KKC 2181)." PASTIERSKY LIST - Mons. Viliam Judák

MESIAC JÚN – MYŠLIENKY O EUCHARISTII

Mesiac jún je eucharistickým mesiacom, kedy si zvlášť uvedomujeme nesmiernu hodnotu Božej prítomnosti, ktorú nám Pán zanechal v Najsvätejšom Kristovom Tele a Krvi. Táto katechéza sa snaží zdôrazniť skutočnú sviatostnú prítomnosť Kristovho bijúceho Srdca v každej presvätej hostii. Vedecké výskumy v tomto smere neprotirečia viere.

Obnovené sochy Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety

Tešíme sa, že v priebehu mariánskeho májového mesiaca v stredu 27. mája 2020 sme opätovne inštalovali ošetrené, obnovené a zreštaurované sochy Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety, ktoré majú svoje výsostné miesto v Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza za farským kostolom na hlavnom námestí v Topoľčanoch. Touto lokalitou je už badateľné prichádzajúcemu, že sa približuje k mariánskej svätyni, ktorá je duchovne pričlenená k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Našim zámerom bolo, aby sme z tohto miesta vytvorili miesto pre modlitbu a rozjímanie. I preto sme v spolupráci s mestom pridali pred jaskyňu dve lavičky a celú jaskyňu vyzdobili trvácejšími kvetmi. Po ich opotrebovaní máme v úmysle ich pred zimou vymeniť a "naladiť" na vianočnú výzdobu.

Obnovená socha sv. Vendelína

V súvislosti s vynovením zadnej časti kostolného areálu na hlavnom námestí v Topoľčanoch pristúpili sme k obnove kamennej sochy sv. Vendelína, ktorý je patrónom pastierov, roľníkov a polí. Z tohto dôvodu jeho sochu možno nájsť zväčša v lokalitách lúk a polí, ktoré na tento účel boli určené. Tak i naša socha sv. Vendelína sa pôvodne nachádza v lokalite, ktoré sa v Topoľčanoch pozná pod názvom "Benátky". Táto lokalita je v blízkosti rieky Nitry, ktorá pokiaľ nebola zregulovaná, sa často vylievala a spôsobovala na týchto pasienkoch dojem "Benátok". Po výstavbe veľkého sídliska v druhej polovici 20. storočia v tejto časti mesta, samotná lokalita už neslúžila pôvodnému zámeru a socha sv. Vendelína bola násilne odstránená a vyhodená na smetisko. Odtiaľ ju zachránili veriaci pod vedením vtedajšieho pána farára a bola privezená a upravená tak, aby mohla byť osadená pri farskom kostole v Topoľčanoch.

ZMENA TERMÍNU BIRMOVANIA

Dôležitý oznam: Vzhľadom na obdobie súčasnej koronakrízy bol ZMENENÝ termín slávnosti birmovania v našej Farnosti Topoľčany.
Pôvodný termín pripadajúci na 20. júna 2020 bol z pochopiteľných dôvodov odvolaný. Pokiaľ bude stabilizovaná spoločenská situácia, tak slávnosť birmovania by sa v našej Farnosti Topoľčany mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. V príprave birmovancov sa bude pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Ďakujeme za porozumenie!

PROSÍME VÁS O PODPORU HLASOVANÍM za obnovu gotického portálu farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci

Drahí veriaci,
farnosť Topoľčany by Vás chcela moc poprosiť o pomoc pri hlasovaní na získanie grantového príspevku na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB pamiatky výnimočnej umelecko-historickej hodnoty.
Jedná sa o gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci.
Hlasovať môžete tu: https://www.nadaciavub.sk/poklady/ poslaním SMS.

Hlasovať môžete do 31. mája 2020.
Vopred Vám vrúcne ďakujeme!


Vzácny, vyše 600-ročný gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci je jediným gotickým portálom na záp. Slovensku so zachovanou kamenárskou úpravou. Tá je príkladom vplyvu českej gotiky na našom území. Heraldický znak odkazuje na donora Mikuláša Konta, uhorského palatína a zemepána Hlohovca. Keďže bol kostol viackrát prestavaný, vnútornú stranu portálu vypĺňa mladší renesančný portál a neogotický tympanon s kruhovým otvorom a rozetami. Vzácna sochárska výzdoba portálu bola značne znehodnotená vandalmi a prinavrátenie jej umeleckých hodnôt si vyžaduje odbornú obnovu.

MESIAC MÁJ - MYŠLIENKY O PANNE MÁRII

V mesiaci máj sa veriaci ľud už tradične zvykne bližšie primknúť k Panne Márii. K praktickým postojom či vnútornej oddanosti voči Nebeskej Matke nám môžu dopomôcť i viaceré myšlienky predstavené v tejto katechéze. Nech je naša mariánska úcta prejavom nielen toho, že chceme mať v živote Máriu za matku, ale i toho, že chceme aj žiť ako jej deti.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor