Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Obnovená socha sv. Vendelína

V súvislosti s vynovením zadnej časti kostolného areálu na hlavnom námestí v Topoľčanoch pristúpili sme k obnove kamennej sochy sv. Vendelína, ktorý je patrónom pastierov, roľníkov a polí. Z tohto dôvodu jeho sochu možno nájsť zväčša v lokalitách lúk a polí, ktoré na tento účel boli určené. Tak i naša socha sv. Vendelína sa pôvodne nachádza v lokalite, ktoré sa v Topoľčanoch pozná pod názvom "Benátky". Táto lokalita je v blízkosti rieky Nitry, ktorá pokiaľ nebola zregulovaná, sa často vylievala a spôsobovala na týchto pasienkoch dojem "Benátok". Po výstavbe veľkého sídliska v druhej polovici 20. storočia v tejto časti mesta, samotná lokalita už neslúžila pôvodnému zámeru a socha sv. Vendelína bola násilne odstránená a vyhodená na smetisko. Odtiaľ ju zachránili veriaci pod vedením vtedajšieho pána farára a bola privezená a upravená tak, aby mohla byť osadená pri farskom kostole v Topoľčanoch.

ZMENA TERMÍNU BIRMOVANIA

Dôležitý oznam: Vzhľadom na obdobie súčasnej koronakrízy bol ZMENENÝ termín slávnosti birmovania v našej Farnosti Topoľčany.
Pôvodný termín pripadajúci na 20. júna 2020 bol z pochopiteľných dôvodov odvolaný. Pokiaľ bude stabilizovaná spoločenská situácia, tak slávnosť birmovania by sa v našej Farnosti Topoľčany mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. V príprave birmovancov sa bude pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Ďakujeme za porozumenie!

PROSÍME VÁS O PODPORU HLASOVANÍM za obnovu gotického portálu farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci

Drahí veriaci,
farnosť Topoľčany by Vás chcela moc poprosiť o pomoc pri hlasovaní na získanie grantového príspevku na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB pamiatky výnimočnej umelecko-historickej hodnoty.
Jedná sa o gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci.
Hlasovať môžete tu: https://www.nadaciavub.sk/poklady/ poslaním SMS.

Hlasovať môžete do 31. mája 2020.
Vopred Vám vrúcne ďakujeme!


Vzácny, vyše 600-ročný gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci je jediným gotickým portálom na záp. Slovensku so zachovanou kamenárskou úpravou. Tá je príkladom vplyvu českej gotiky na našom území. Heraldický znak odkazuje na donora Mikuláša Konta, uhorského palatína a zemepána Hlohovca. Keďže bol kostol viackrát prestavaný, vnútornú stranu portálu vypĺňa mladší renesančný portál a neogotický tympanon s kruhovým otvorom a rozetami. Vzácna sochárska výzdoba portálu bola značne znehodnotená vandalmi a prinavrátenie jej umeleckých hodnôt si vyžaduje odbornú obnovu.

MESIAC MÁJ - MYŠLIENKY O PANNE MÁRII

V mesiaci máj sa veriaci ľud už tradične zvykne bližšie primknúť k Panne Márii. K praktickým postojom či vnútornej oddanosti voči Nebeskej Matke nám môžu dopomôcť i viaceré myšlienky predstavené v tejto katechéze. Nech je naša mariánska úcta prejavom nielen toho, že chceme mať v živote Máriu za matku, ale i toho, že chceme aj žiť ako jej deti.

Uplynulo 100 rokov od narodenia svätého poľského pápeža Jána Pavla II.

Milovaní bratia a sestry!
1. Tento rok slávime sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II., ktorý sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach. Tento veľký svätý prispel neoceniteľným spôsobom k histórii našej krajiny, Európy, sveta a všeobecnej cirkvi. O Karolovi Wojtylovi sa už veľa povedalo a napísalo a jeho biografia je dobre známa a dočkala sa aj filmového spracovania. Vo veľmi náročnom pre nás čas - keď zápasíme s pandémiou koronavírusu a kladieme si otázky ohľadne budúcnosti našich rodín a spoločnosti - stojí za to sa spýtať, čo by nám práve on dnes chcel povedať? Aké posolstvo by adresoval svojim krajanom v máji v roku 2020? Verzia v .pdf - klikni sem
Ako prvé nám prídu na um slová, ktoré povedal v homílii na začiatku svojho pontifikátu: “Nebojte sa, otvorte sa, otvorte sa na Krista. Pre jeho spasiteľskú moc otvorte hranice štátov, ekonomickým a politickým systém, širokej oblasti kultúry, civilizácii, rozvoju! Nebojte sa! Kristus vie, čo človek nosí vo svojom vnútri. On to vie! (22.10.1978). Áno, Kristus vie, čo každý z nás nosí dnes v sebe, on dokonale pozná naše radosti, úzkosti, nádeje, obavy a túžby. Jedine on má odpovede na otázky, ktoré si s súčasnosti kladieme.

Deň matiek

Z príležitosti Dňa matiek, všetkým matkám, babkám a starým matkám blahoželáme k ich sviatku a prajeme im zdravie, Božie požehnanie a lásku ich drahých. Súčasne im venujeme z láskyplnej vďačnosti živý koncert s názvom „Matke a matkám“, ktorý budeme naživo vysielať cez YouTube, Facebook, TV Central v nedeľu 10.5. od cca 11.30 hod. – ihneď po skončení priameho prenosu sv. omše, ktorá bude bez veriacich o 10.30 hod. A ďakujeme speváčkam speváckeho zoskupenia Súzvuk za realizáciu tohto online koncertu.

Opätovne obnovené verejné bohoslužby - ROZPIS SV. OMŠÍ vo Farnosti Topoľčany Nanebovzatia Panny Márie (6.-10. mája 2020)

Od stredy 6. mája 2020 na základe publikovaných verejných rozhodnutí budú v Slovenskej republike za dodržiavania protiepidemických opatrení opätovne obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať ešte viacerým obmedzeniam. Sv. omše zostávajú naďalej dobrovoľné a v nedele i prikázané sviatky sú zatiaľ veriaci dišpenzovaní od osobnej účasti na sv. omši. Rozpis sv. omší (6.-10. mája).docx ČÍTAJTE V DETAILE TOHTO ČLÁNKU VIAC INFORMÁCIÍ ...

SVÄTÝ OTEC BENEDIKT XVI. O PASTIERSKEJ SLUŽBE KŇAZA

Ruský spisovateľ Lev Tolstoj rozpráva v jednom krátkom príbehu o prísnom panovníkovi, ktorý požiadal svojich kňazov a mudrcov, aby mu ukázali Boha a mohol ho tak uvidieť. Mudrci túto jeho túžbu splniť nedokázali. Vtedy sa istý pastier, ktorý sa práve vracal z poľa, ponúkol, že sa podujme na túto úlohu kňazov a mudrcov. Kráľovi však povedal, že jeho oči nie sú schopné Boha uzrieť. A tak teda chcel kráľ vedieť aspoň to, čo Boh robí. „Na to, aby som mohol odpovedať na túto tvoju otázku – odpovedal pastier panovníkovi – si musíme vymeniť šaty“. Panovník, hoci váhavo, no predsa pobádaný zvedavosťou nad očakávanou odpoveďou, súhlasil. Pastierovi podal svoje kráľovské šaty a seba dal obliecť do jednoduchého odevu chudobného muža. A vtedy zaznela aj odpoveď: „Toto je to, čo robí Boh“.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Žeby zrod nového kňazského povolania?

Štvrtá veľkonočná nedeľa už tradične má svoj vzácny titul, že je to nedeľa Dobrého pastiera. Osobitne v túto nedeľu ďakujeme za zasvätené osoby - za kňazov a rehoľníkov, ktorí sa rozhodli svoj život, sily a talenty dať do služby Božiemu ľudu. Aby miesto za Pánovým oltárom neostalo v budúcnosti prázdne, je nedeľa Dobrého pastiera inšpiratívnym podnetom na zdôraznenie potreby modlitieb na nové kňazské, rehoľné a duchovné povolania. Súčasne vyjadrujeme vďaky všetkým, ktorí sa na tento úmysel modlievajú.
   V dobe mimoriadnej situácie boja s koronavírusom je náležité vnášať medzi ľudí i úsmevné podnety a pozitívnu energie. Jedným, z príležitosti nedele Dobrého pastiera, môže byť krátke video zo zahraničia, ktoré príslušná rodina zverejnila na sociálnej sieti. Sprístupňujeme ho pre vás rovnako na našej farskej webovej stránke. Je roztomilé a pri jeho zhliadnutí si môžeme položiť otázku: "Žeby zrod nového kňazského povolania?" - Nuž, budúcnosť ukáže...

Išli na obnovu...

Kto by sa v tomto čase zastavil pri Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza na hlavnom námestí za Farským kostolom v Topoľčanoch, ostal by mierne prekvapený. Čakal by, že tam nájde v nadživotnej veľkosti sochu Lurdskej Panny Márie (meria 190 cm), ktorá tam právom má svoje stále miesto. Jeho prekvapenie by vyplývalo z toho, že momentálne sa tam táto socha nenachádza.

ZRUŠENIE TERMÍNOV SLÁVNOSTÍ 1. SV. PRIJÍMANIA

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých základných škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca školského roka, teda do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia.

Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota.

Poznámka: Skutočnosť zrušenia termínov slávností 1. sv. prijímania sa nateraz netýka slávnosti birmovania, ktorá bola naplánovaná v našej farnosti na sobotu 20. júna 2020. O danom konaní či nekonaní slávnosti birmovania rozhodne v dohľadnej dobe Biskupský úrad v Nitre.

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedelu - PRÍŤAŽLIVOSŤ A ZMYSLUPLNOSŤ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA (DA)

V týchto jarných dňoch pri pohľade von oknom si môžeme všimnúť, ako žiara nového dňa preniká nočné temnoty, a tým uplynulá noc stráca svoju moc. Svit a lúče rána prežarujú tmu noci a jej nočný chlad je nahradený teplom príjemných slnečných lúčov. Spoločne sme tak vkročili do otáľajúceho, ale predsa len prebúdzajúceho sa jarného obdobia. Na lúkach a pasienkoch, ktoré boli ešte pred nedávnom zazimované, sa teraz zelenie tráva. A oziminy na poliach sa neisto, ale predsa, predierajú zo zeme na svetlo sveta, aby nám mohli dať úrodu v pravý čas. Listnaté a ovocné stromy rovnako už zaregistrovali, že slnko občas hreje oveľa viac a dni sú oveľa teplejšie. A tak aj oni začínajú sa predierať k jarnému životu. Vidíme pučať ich lístie a obdivujeme pestrosť ich kvetov. Jar je jedno z najkrásnejších ročných období a mnohí z nás ho máme vo všeobecnosti radi. A to nielen pre spomenuté prírodné fakty, ktoré sprevádzajú život na zemi, ale i pre to, že nám toto obdobie prináša elán, povzbudenie a nové nadšenie k životu.
Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Novéna o príhovor svätej Korony - za oslobodenie od choroby a núdze v ochorení corona-vírusom

Svätá KORONA sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou.

POSTUP PRÁC NA GENERÁLNEJ OPRAVE ORGANA V NEMČICIACH

Dňa 16. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach medzi Farnosťou Topoľčany a organárom Jánom Novákom. Celá zmluva aj s prílohou rozpočtu opráv je zverejnená na farskej webovej stránke (https://www.topolcany.fara.sk/clanky/generalna-oprava-organa-nemcice).

Po tomto dátumu prišlo postupne k rozobratiu píšťal organa a následne k ich odvezeniu do organárskej dielne. Na renovácii jednotlivých píšťal a membrán sa postupne svedomito pracuje. Súčasne sa stihol zakúpiť nový organový ventilátor a to ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Po uplynutí pandémie sa bude za pomoci vysokozdvižnej techniky presúvať nový ventilátor do veže kostola a montovať spolu aj s novou vzduchovou rúrou do organa. Popri tom sa pomaly bude chystať plech na nové píšťaly a vyrábať nový mech. V kostole na organe ostala ešte demontáž časť zvyšných vzdušníc, ktoré sa v dohľadnom čase taktiež demontujú.
Čítajte viac v detaile článku ...

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard