PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PASTIERSKY LIST PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA TZV. „ZAMATOVEJ REVOLÚCIE“

Každý z nás už niekedy pozeral na mozaiku. Videl v nej rozličné farebné kamienky alebo sklíčka usporiadané vedľa seba, ktoré – zmysluplne usporiadané –, vyjadrovali nejaký obraz, symbol, aj keď sa to pri pohľade zblízka mohlo javiť ako chaos. K zrelosti človeka patrí vedieť pomenovať farby a vidieť v pestrofarebnej mozaike zmysluplný obraz. Pri pohľade na našu minulosť chceme vyzdvihnúť, že pred dvadsiatimi rokmi z univerzitného prostredia vzišiel pohyb, spôsobený mladými ľuďmi. Ten kvalitatívne zmenil náš spôsob života – osobného, spoločenského aj politického.

Prihovárame sa vám pri príležitosti 20. výročia tzv. „zamatovej revolúcie“ v novembri 1989. Dvadsať rokov od tejto historickej udalosti nám predstavuje nové ekonomické, hospodárske, spoločenské, kultúrne, ale aj duchovné možnosti a my sme sa ich snažili využiť. Ponajprv tých 20 rokov slobody je pre nás všetkých veľkým Božím darom. Počas nich sa nám postupne podarilo integrovať do Európy a stať sa jej pevnou súčasťou. Boží služobník Ján Pavol II. nás počas svojich troch návštev na Slovensku povzbudzoval zrealizovať myšlienky integrálneho formovania človeka. Ono je založené na jednote poznania zakoreneného v pravde, aby sme tak dokázali čeliť novej diktatúre: relativizmu a nadvláde techniky. Humanistická kultúra a kultúra vedy nemôžu byť od seba oddelené, naopak, sú to dve strany tej istej mince. 
Benedikt XVI. počas nedávnej návštevy v susednej Českej republike zdôraznil, že „našou silou je Kristova láska! Sila, ktorá inšpiruje a oživuje skutočné revolúcie,
 pokojné a oslobodzujúce, a ktorá nás podopiera vo chvíľach krízy a znovu nás povzbudzuje vtedy, keď ťažko získanej slobode hrozí, že ona sama stratí svoju vlastnú pravdu. Netreba mať strach z pravdy, pretože ona je priateľkou človeka a jeho slobody, ba viac, jedine v úprimnom hľadaní toho, čo je pravdivé, dobré a krásne je možné skutočne ponúknuť nejakú budúcnosť mladým dnešnej doby a generáciám, ktoré prídu.“
Nie všetky novembrové ideály sa nám podarilo uskutočniť. Na mnohé sme zabudli. Prirýchlo sme si našli „vlastných bôžikov“ a horlivo sme ich začali uznávať. Zdalo sa nám, že práve oni nás môžu zachrániť a dodať nám odvahu a stabilitu. 
Naučili sme sa o všeličom demokraticky rozhodovať, no zároveň sa slovo kompromis dostalo do nášho slovníka ako synonymum bezcharakterného obchodu: niečo za niečo... Sme svedkami toho, že v spoločnosti existuje dvojaký meter a zväčšujú sa sociálne rozdiely, vznikajú rovní a rovnejší. Keď obyčajný človek niečo pokazí alebo urobí zle, okamžite nasledujú tvrdé sankcie, i keď oprávnene, ale keď tak konajú „iní“ ľudia, keď niekto spreneverí milióny, často sa nevyvodia žiadne dôsledky. 
Zvyšuje sa tiež tlak na nečestné spôsoby konania v oblasti podnikania. Zachovať sa čestne, nedať či neprijať úplatok, nepodľahnúť tlakom silných ekonomických záujmov, môže znamenať neúspech i ohrozenie vlastných zamestnancov. 
Okrem toho aj po 20 rokoch niektorí stále prežívajú obrannú mentalitu hľadania nepriateľa. Nevedia sa vyrovnať s nástrahami pluralitnej spoločnosti, v ktorej niekedy - ako sa zdá -, má pravdu ten, kto kričí najhlasnejšie... 
A práve do takejto situácie nám zaznievajú slová dnešného evanjelia: naučte sa podobenstvo od figovníka (porov. Mk 13, 28). Človek vidí, ako sa strom postupne rozvíja, ako plody na strome pomaly dozrievajú. Podľa prirodzených znakov sa dá vytušiť a predpokladať, čo bude nasledovať. Preto sa múdry hospodár podľa toho aj zariadi. Múdrosť a skúsenosť nás učia vidieť ďalej a podľa toho aj zodpovedne konať: sami pred sebou, pred ľuďmi, ale najmä pred Bohom. V duchu týchto slov sa chceme aj my kresťania katolíci rozhodovať a konať s dôverou v Božiu prítomnosť v dejinách. Naučili sme sa, že nemôžeme mať všetko a hneď, ale máme nádej, že ten, čo začal v nás dobré dielo, aj ho dokončí. (porov. Flp 1, 6). Staviame na Kristových slovách dnešného evanjelia: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ (Mk 13, 31). Preto sme vyzvaní s novou odvahou postaviť sa za hodnoty evanjelia i Desatora, za spravodlivosť, slušnosť, čestnosť. Všetko sa pominie, ale Kristovo slovo zostane – raz ako otáznik, inokedy ako výkričník, no vždy ako jasný ukazovateľ skutočného napredovania pre život spoločnosti a život každého z nás. Cirkev, my všetci v Krista veriaci, sa musíme snažiť zostať verní evanjeliu a učiteľskému úradu. Ak my nebudeme nositelia hodnôt a stability, slušnosti, čestnosti a obetavosti, ak sa nebude možné spoľahnúť na nás, čo potom neveriaci, hľadajúci a celá spoločnosť môžu od nás, od Cirkvi očakávať? „Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5, 13).
S nádejou pozorujeme, že proces duchovnej obnovy našej spoločnosti nastúpi hlavne prostredníctvom rodín a farských spoločenstiev vo vzájomnej spolupráci kňazov a laikov, ako na to vyzýva i súčasný Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku. Preto pozývame k spolupráci na tejto obnove všetkých kresťanov, ľudí dobrej vôle vo všetkých povolaniach a zamestnaniach, mediálnych aj verejných činiteľov. Potrebujeme znova uveriť, že dobro a láska majú v sebe stále schopnosť a moc prekonať zlobu, nenávisť, vypočítavosť a ľahostajnosť. Nie je to prejav naivity, ale viera v Božiu moc, ktorá nás uschopňuje žiť kresťanské hodnoty. 
Osobitne sa obraciame na vás, mladí ľudia na Slovensku. Prevažná väčšina z vás už nemá takmer žiadnu osobnú skúsenosť s totalitou a neslobodou. Pozorne študujte a počúvajte, čo spôsobovala predchádzajúca doba a jej praktiky. Nedovoľte, aby sa niečo podobné zopakovalo! Buďte tvoriví a angažovaní. Prijmite naše pozvanie, aby ste v Kristovi nanovo objavili pravého a ozajstného priateľa, ktorý naplní aj tie najhlbšie túžby ľudského srdca. Cestou pre takýto život je hlboký osobný vzťah s Ježišom, naším Pánom, sýtenie sa Božím slovom, prijímanie sviatostí, život v spoločenstve, uplatňovanie náboženskej slobody, otvorená komunikácia a budovane pevného charakteru. 
Uvedomujeme si, že nie je jednoduché pre súčasného mladého človeka žiť svoju vieru. Ale nikdy v dejinách to nebolo jednoduché. Povzbudzujeme vás, aby ste necúvali pred náročnosťou Kristovho posolstva, ale aby ste prekonávali prekážky, ktoré sú spojené so životom podľa evanjelia. Usilujte sa o to v súkromnom živote, v rodine, v škole, v práci, vo voľnom čase medzi kamarátmi a kamarátkami. Za nič na svete nevymieňajte svoju dušu! (porov. Mt 16, 26b). Nechceme vás len upozorňovať na nástrahy, ale aj povzbudiť. Ste nádejou a budúcnosťou tejto krajiny. Ponúkame vám počas celého roka rôzne podujatia, priestory i náš čas na osobné stretnutia s vami. Preto v našich diecézach vznikli animátorské školy, preto pracujú diecézne tímy pre mládež. Pozývame vás na každodenné stretávanie sa so živým Bohom v modlitbe, vo sviatostiach a v Božom slove. Aj v tomto roku ponúkame Týždeň Cirkvi pre mládež v čase od 13. do 22. novembra, kedy vás pozývame na rôzne aktivity, programy vo farnostiach, v diecézach, ktorými sa vám chceme osobitne priblížiť. 
Drahí bratia a sestry, Svätý Otec Benedikt XVI. na záver návštevy biskupov ad limina v Ríme roku 2007 okrem iného povedal: „Kresťanské spoločenstvá po vyjdení z tunela prenasledovania, ocitajú sa pred úlohou prejsť cestu obnovy naznačenú Druhým vatikánskym koncilom. Oprávnene sa starajú o to, ako si uchrániť svoje vlastné duchovné dedičstvo a zároveň ho zmodernizovať.“ Je nevyhnutné vyrovnať sa s dynamikou veľkých spoločenských, kultúrnych a duchovných zmien. Nech sa nám to na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, podarí. Aby nasledujúce generácie žijúce medzi Tatrami a Dunajom vždy zostali verné aj Bohu, aj Cirkvi. 

Žehnajú vás biskupi Slovenska.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka