VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

NAUČIŤ SA ČÍTAŤ UDALOSTI ŽIVOTA OČAMI VIERY

Vatikán (7. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry,

liturgia tejto Tretej pôstnej nedele nám predkladá tému obrátenia. Mojžiš, v prvom čítaní z knihy Exodus, kým pasie ovce, vidí krík, ktorý horí plameňom a nezhára. Pristúpi bližšie, aby si pozrel tento zvláštny jav, keď zrazu sa ozve hlas, ktorý ho volá po mene, aby sa dozvedel o svojej nehodnosti. Nariaďuje mu, aby si zobul sandále, pretože toto miesto je sväté. Hlas mu hovorí: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba." A dodáva: "Ja som, ktorý som!" " (Ex 3,6 a.14). Boh sa prejavuje rôznymi spôsobmi aj v živote každého z nás. Ale na to, aby sme rozpoznali jeho prítomnosť je nevyhnutné, aby sme sa priblížili k nemu vo vedomí svojej biedy a s hlbokou úctou. V opačnom prípade nie sme schopní ho stretnúť a vstúpiť do spoločenstva s Ním. Ako píše apoštol Pavol, toto je príbeh, ktorý nám pripomína, že Boh sa nezjavuje tým, ktorí sú zvrátení nadbytkom a ľahkomyseľnosťou, ale tomu kto je pred ním chudobný a pokorný.

V dnešnom úryvku evanjelia sa Ježiša pýtajú na niektoré tragické udalosti: zabitie niektorých Galilejčanov vo vnútri chrámu z nariadenia Pontského Piláta a zrútenie veže na niektorých okoloidúcich (porov. Lk 13,1-5). Oproti jednoduchému záveru, považovať zlo za Boží trest, Ježiš vyhlasuje nevinnosť Boha, ktorý je dobrý a nemôže chcieť zlo. Pritom však varuje pred myšlienkou, že nešťastia sú bezprostredným dôsledkom osobných vín tých, ktorých postihnú a prehlasuje: "Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní, keď takto trpeli? Hovorím vám nie, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete." (Lk 13, 2-3). Ježiš pozýva k inému spôsobu čítania týchto faktov, vkladajúc ich do perspektívy konverzie: nešťastia a tragické udalosti v nás nesmú vzbudzovať zvedavosť alebo hľadanie domnelých vinníkov, ale sú príležitosťou na zamyslenie ako premôcť ilúziu žiť bez Boha a s Božou pomocou posilniť odhodlanie na zmenu nášho života. Tvárou v tvár hriechu, Boh sa zjavuje plný milosrdenstva. Nikdy nechýba jeho opätovné volanie hriešnikov, aby sa vyhli zlému a aby vzrástla ich láska a konkrétna pomoc blížnym, ktorí sú v núdzi. On totiž chce, aby zažili radosť z milosti a nekráčali v ústrety večnej smrti . Avšak možnosť obrátenia si vyžaduje, aby sme sa naučili čítať udalosti života očami viery a boli oživovaní svätou bázňou pred Bohom. Je pravou múdrosťou, pri terajších utrpeniach a žiaľoch, pýtať sa na nestálosť existencie a čítať dejiny ľudstva očami Boha, ktorý v pláne svojej nesmiernej lásky chce vždy a len dobro svojich detí, i keď ich niekedy skúša bolesťou, aby ich priviedol k väčšiemu dobru.

Drahí priatelia, prosme Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby nás sprevádzala na pôstnej ceste a aby každému kresťanovi pomohla vrátiť sa z celého srdca k Pánovi, podporila naše pevné rozhodnutie vzdať sa zlého a s vierou prijať Božiu vôľu v našom živote.
( TK KBS, RV; pz )

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla