PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BLAHOSLAVENÍ…

Vatikán (14. februára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry,

liturgický rok je veľkým putovaním viery, ktoré Cirkev koná, neustále nasledujúc panenskú Matku Máriu. Počas nedieľ tohtoročného liturgického Cezročného obdobia sprevádza túto cestu čítanie Lukášovho evanjelia, ktoré nás dnes privádza „na rovinu“ (Lk 6,17), kde sa zastavil Ježiš spolu s dvanástimi apoštolmi a kde sa zhromaždil veľký zástup jeho učeníkov i množstvo ľudu z rôznych krajov, aby ho počúvali. Do tohto rámca je zasadená zvesť o „blahoslavenstvách“ (Lk 6,20-26; porov. Mt 5,1-12). Ježiš sa zahľadel na svojich učeníkov a povedal: „Blahoslavení chudobní... blahoslavení, ktorí teraz hladujete… blahoslavení, ktorí teraz plačete… blahoslavení ste, keď budú ľudia... potupovať vaše meno… kvôli mne“. Prečo ich nazýva blahoslavenými? Pretože Božia spravodlivosť spôsobí, že budú nasýtení, že sa budú smiať, že budú za každé falošné obvinenie odmenení. Jedným slovom, pretože ich už teraz prijíma do svojho kráľovstva. Blahoslavenstvá sa zakladajú na skutočnosti, že existuje Božia spravodlivosť, ktorá povyšuje toho, kto bol neprávom ponížený a ponižuje tých, ktorí sa povyšujú (porov. Lk 14,11). Evanjelista Lukáš totiž po štyroch „blahoslavenstvách“ dodáva štyri varovania: „Beda vám, boháči… beda vám, ktorí ste teraz nasýtení… beda vám, ktorí sa teraz smejete… a beda vám, keď vás budú všetci ľudia chváliť“, pretože – ako hovorí Ježiš – veci sa obrátia, poslední sa stanú prvými a prví poslednými (porov. Lk 13,30).

Táto spravodlivosť a tieto blahoslavenstvá sa uskutočnia v „nebeskom kráľovstve“ či v „Božom kráľovstve“, ktoré bude dovŕšené na konci časov, ale ktoré je už teraz prítomné v dejinách. Tam, kde sú chudobní potešení a prijatí na hostinu života, prejavuje sa už teraz Božia spravodlivosť. Toto poslanie sú Pánovi učeníci povolaní plniť i v terajšej spoločnosti. Mám na mysli ubytovňu rímskej charity na stanici Termini, ktorú som dnes dopoludnia navštívil. Zo srdca povzbudzujem tých, ktorí pracujú v tejto zaslúžilej inštitúcii, i tých, ktorí sa vo všetkých častiach sveta bezplatne angažujú v podobných dielach spravodlivosti a lásky.

Téme spravodlivosti som venoval tohtoročné Posolstvo k Pôstnemu obdobiu, ktoré sa začína nasledujúcu stredu, nazývanú Popolcovou. Dnes by som preto chcel vyzvať všetkých, aby si ho prečítali a meditovali o ňom. Kristovo evanjelium odpovedá na smäd človeka po spravodlivosti pozitívne, avšak spôsobom nečakaným a prekvapujúcim. Kristus neponúka revolúciu sociálneho alebo politického typu, ale revolúciu lásky, ktorú už uskutočnil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Na nej sú založené blahoslavenstvá, ponúkajúce nový horizont spravodlivosti, ktorý sa otvára Veľkou nocou, a vďaka ktorému sa môžeme stať spravodlivými a vytvárať lepší svet.

Drahí priatelia, obráťme sa teraz k Panne Márii. Všetky pokolenia ju nazývajú „blahoslavenou“, pretože uverila dobrej zvesti, ktorú jej oznámil Pán (porov. Lk 1,45.48). Nechajme sa od nej viesť cestou Pôstneho obdobia, aby sme boli oslobodení od ilúzie sebestačnosti a uznali, že potrebujeme Boha a jeho milosrdenstvo, aby sme mohli vojsť do jeho kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.
( TK KBS, RV pd; dj)

Evanjelium - Šiesta nedeľa v Cezročnom období.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka