PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BENEDIKT XVI. NA ANJEL PÁNA: ABY VŠETCI BOLI JEDNO

Vatikán (24. januára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
 Drahí bratia a sestry, 
medzi biblickými čítaniami dnešnej liturgie je veľmi známy text Prvého listu Korinťanom, v ktorom sv. Pavol prirovnáva Cirkev k ľudskému telu. Apoštol Pavol píše: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom“ (1 Kor 12, 12 - 13). 
Pavol chápe Cirkev ako telo, kde hlavou je Kristus, s ktorým tvorí jednotu. Chce nám tak odovzdať myšlienku jednoty v mnohosti chariziem, ktoré sú darom Ducha Svätého. Vďaka nim sa Cirkev prezentuje nie ako uniformný, ale ako bohatý a životaschopný organizmus, ako plod jediného Ducha. Tento Duch vedie všetkých k hlbokej jednote. Prijíma rozdielnosti bez toho, aby ich odstránil, a vytvára medzi nimi harmóniu. Cirkev je predĺžením prítomnosti zmŕtvychvstalého Pána v dejinách, osobitne prostredníctvom sviatostí, Božieho slova, chariziem a rozdeľovaním služieb v spoločenstve. Práve preto v Kristovi a v Duchu je Cirkev jedna a svätá. Predstavuje vnútorné spoločenstvo, ktoré presahuje ľudské schopnosti a podporuje ich.
S potešením zdôrazňujem toto hľadisko, keďže práve prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa skončí zajtra, na sviatok Obrátenia svätého Pavla. Už tradične budem v tento deň v popoludňajších hodinách celebrovať vešpery v Bazilike sv. Pavla za hradbami, za účasti zástupcov iných cirkví a cirkevných komunít žijúcich v Ríme. Budeme prosiť Boha o dar plnej jednoty medzi všetkými Kristovými učeníkmi a podľa tohtoročnej témy (Lk 24, 48) zvlášť obnovme úsilie byť spoločne svedkami ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána. 
Ohlasovanie evanjelia robí hodnovernejším a efektívnejším spoločenstvo kresťanov, ako potvrdil sám Ježiš, keď sa modlil k Otcovi v predvečer svojej smrti: „Aby všetci boli jedno... aby svet uveril“ (Jn 17, 21).
Nakoniec, drahí priatelia, by som chcel pripomenúť postavu Františka Saleského, ktorého liturgická spomienka pripadá na 24. január. Narodil sa v Savojsku v roku 1567. Študoval právo v Padove i Paríži a volaný Pánom sa stal kňazom. Jeho kázne a duchovná formácia veriacich prinášali veľké ovocie. Zdôrazňoval, že všetci sú povolaní k svätosti a každý - ako hovorí sv. Pavol vo svojom prirovnaní k telu – má v Cirkvi svoje miesto. Svätý František Saleský je patrónom žurnalistov a katolíckej tlače. Do jeho duchovnej starostlivosti zverujem Posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré každý rok podpisujem pri tejto príležitosti a ktoré bolo včera prezentované vo Vatikáne.
Nech nám Panna Mária, Matka Cirkvi, pomôže ustavične napredovať v budovaní spoločenstva, aby sme boli svedectvom krásy jednoty v spoločenstve s Otcom i Synom i Duchom Svätým.
( TK KBS, RV pd; pz )

Evanjelium - Tretia nedeľa v Cezročnom období.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.